کوچیک که بوم وقتی خواسیم صوحبت بوکونم گیلکی

می مار مرادعوا کودی

تونده بوسی 

گوفتی بگب فارسی

تی خاشه جان ایشکنم صوحبت بوکونی گیلکی

کلاس ناره گیلکی

تومگه داهات شینی

می براران یاد دایی صوحبت بوکونید فارسی

به جای ری بیگید آقا

به جای کور بیگید خانم

شاید آمی وزیر خارجه مارم

خوپسره دعوا کودی

دعوا کودی بدجوری هم دعوا کودی.