طبق بخشنامه ی جدید دولت به فرهنگستان ادب اعلام گردید که زین پس لفظ انتقاد و ملحقاتش باید راهش را به سمت جهنم کج کندو دیگر به هیچ عنوان نبایدمورد استفاده قراگیرد وگرنه مساله امنیتی محسوب میشود.