بچه شیعه

نمی پرسد امروز

چن شنبه است

امروز چندم است.