دل گیر نشو از من 

دانم که بد کردم
دانم نمک خوردم
دانم نمکدان را
باشد غلط کردم
دانم که ظلم کردم
ببخش مرا مادر
دارم عذاب وجدان
دانم نمک خوردم
باشد غلط کردم 
قول قول 
گریه نکن مادر
نمی توان بینم
گونه  های خیست را