بزرگی می گفت:

لطفا بزرگ نشید

اما حاشیه من:

لطفا بزرگ شید

اما بزرگ نشید.