امروز یکی از روزنامه ها تیتر زده بود مجلـس گلوی هدفمندی را گرفت

حال بحث ما بر سر این است که مجلس چگونه موفق شده گلوی هدفمندی را بگیرد:

الف:اینکه هدفمندی امروز وقتی که به مجلس اومد در نزده وارده شده و بچه های مجلس پریدن یکی گرفت دستش رو اون یکی پاش رو و جناب رئیس هم گردن هدفمندی رو .

 

ب:هدفمندی داشته تو خیابون به دختر مردم نگاه می کرده از قضا بچه های مجلس داشتن از اون ور رد می شدن این صحنه رو دیدن رفتن گلوی هدفمندی رو گرفتن و بهش گفتن هدفمندی مگه ناموس نداری به ناموس دیگران نگاه می کنی

 

ج:هدفمندی بگم بگم راه انداخته بود مجلسیا هم گفتن الان میگه گرفتن گلوش رو تا نگه

 

د:هدفمندی با توپ زده بود شیشه پنجره مجلس رو پایین آورده بود و بچه های مجلس هم گفتن شیشه  ی بیت المال بود باید پولش رو بدی تا ندی هم گلوت رو ول نمی کنیم.