هرسال مردم کشور به نه دی می بالند و ما مردم رشت به هشتم دی هشتاد و هشت  چون یک روز از مردم دیگر استان ها زود تر به میدان آمدیم یک روز هم یک روز است گاهی یک روز تاریخ را دگرگون می کند

خوب است بالیدنمان

شاید کمی دیر تر آمده بودیم به حال و روز توابین دچار می شدیم یا شاید هم شدیم  و حال باید توبه کنیم!چرا اصلا چرا ندارد معلوم است دیگر ،این فتنه از چه زمانی شروع .چندین ماه  پایه های کشور ما لرزید عکس خمینی ها پاره شد اهانت ها شد انسانیت از بین رفت با شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

دل حسین زمان گرفت بغضش ترکید 

و و چند تا نقطه تا رسید به کجا تا انجایی که رسید به عاشورا هلهله و دست و رقص و اهانت به امام حسین تا اینجا پیش رفت بعد به رگ غیرتمان برخورد و آمدیم در صحنه

گفتیم به امام حسین اهانت شده است بله شانس  اوردیم اگر کمی دیرتر می آمدیم معلوم نبود چه طور بایستی آن دنیا جواب شهدا را  ،مهدی فاطمه را یا کل شیعیان جهان و مسلمانان را ...

چون دلشان را لرزاندیم آنهایی که چشمشان همواره به ما بوده و هست با اوضاعی که خود به وجود آوردیم دلشان را دچار تردید نمودیم مایی که می گویم ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند

اسممان را گذاشته ایم شیعه ی حسین به حسین حساسیم خوب است ولی باید بدانیم که مردم زمان حسین دیر به میدان آمدند و نتیجه اش شد...

همه ی ما اولین برگ تاریخ را که خواندیم این بود که تاریخ می خوانیم تا از سر گذشت پیشانیان درس بگیریم پس چرا...