چند وقت پیش یادتان است که یک عده آمدند و گفتند:باید مردم را بازور به بهشت ببریم و عده ای هم مقابل آنان بودندو می گفتند نباید مردم را با زور به بهشت برد بلکه اگر خواستند بروند جهنم بروند فقط رای به ما بدهند!ما به زور به بهشت روانه ی شان نمی کنیم.

حال اگر بیشتر دقت کنیم می بینیم کدام تفکر درست و کدام تفکر غلط می باشد 

به عنوان مثال ما فروعی مانند امر به معروف و نهی از منکر داریم که سه مرتبه دارد:

مرحله اول باید با کسی که عمل گناهی انجام داده طوری رفتار شود که بفهمد به سبب انجام آن گناه با او اینطور رفتار می شود.

مرحله ی دوم  امر و نهی با زبان است ؛ یعنی کسی که واجبی را ترک کرده است دستور دهد که واجب  را بجا بیاورد و به گناهکار دستور دهد که گناه را ترک کند.

اما مرحله ی سوم که استفاده از زور است ، یعنی برای جلوگیری از منکر و برپایی واجب ،یعنی زدن گناهکار(1)

مشخص است که همه ی مردم گذرشان به بهشت نمی خورد،اما سخن ما اینجا در مورد وظیفه  است نه نتیجه.

1:بخش امر به معروف و نهی از منکر آموزش احکام تدوین محمد حسین فلاح زاده