من تو رو گدایی می کنم

از خدا و خلقش فرقی نمی کند من  تو رو گدایی می کنم

من با این هیکل و تیپ و ادعام

نمیشه عارم که تو رو گدایی بکنم

می دونم تو رو اگه گدایی نکنم

میشه حسرت یه دنیا عقده تموم عمرم

اگه قرار باشه حتی یه لحظه بشی برای من

میشینم تا دم مرگ گداییت می کنم

غرور و مرورم رو زیر پا له کردم

و نشسته ام  تا تو رو گدایی بکنم