جاذبه ات

مثل سیب نیوتون

خورد به سرم

و از آن روز تا به حال

گیج این جاذبه ام

....

درونم انقلابی شده است

اعضایم سر به شورش در آورده اند

بعضی هایشان حتی شهید

و این طغیان نتیجه خواهد داشت می دانم

....

خودنویسم همان طور که از اسمش پیداست

خودش می نویسد

و فرمان عقلم اینجا

سالبه به انتفاء موضوع است

کاری نمی شود کرد دست به یکی کرده اند دیگر

 ومن که بدم نمی آید از این ساخت و پاخت

....

دوست دارم اثبات شی نفی ما عدا نمی کند(اقتباسی)