وقتی که بارون می زنه

پشت شیشه زل می زنه

به یاد اون روزهایی که

باهم زیر بارون بودیم

چترامونو بسته بودیم

با همدیگه می خندیدم

خدا ازت گله دارم

چرا انداختی فاصله

بین من و او این همه

من این بالا

اون این پایین

چرا چرا چرا چرا