پدر و پسر خانوادگی

خیلی به سه شعبه

ارادت داشتند.