به چند نفر کلید ساز نیازمندیم ،کلید دولت تدبیر و امید در قفل گیر کرده و شکسته است.

شرایط:

1.لیسانس کلید سازی و قفل باز کنی

2.داشتن حداقل دو سال سابقه کار در کلید سازی محل

3.آشنایی و مسلط به قفل ها ی غربی علی الخصوص قفل های  آم ریکا

4.اعتدال در کلید سازی و قفل باز کنی