سلام دوستان

مدتی نیستم تمرکزم روی مطالعه است فعلا

ممنون از همه ی شما .چه موافقانم چه مخالفانم

و زمان مدتی هم معلوم نیست شاید یک هفته شاید دو شاید چند ماه