...

چوب خدا عجیب صدا دارد البته

به شرط داشتن دوگوش شنوا