امروز این جمله خیلی ذهنم را به خود مشغول کرده است.

.

.

.

.

.

نان به نرخ روز خور