آنقدر عمیق بود که کاری از دستان نجات غریق هم بر نیامد.

انشایش به نام خدا نداشت،آخرش بد تمام شد.

از وقتی که یقه آخوندی می پوشید و ریش می گذاشت خودش را دین دار می دید.

احتیاط شرط عقل است البته به شرط داشتن.

گاهی اوقات سه هزار میلیارد صدایش از بیست و پنج هزار میلیارد بیشتر است.