وقتی که فاصله می افتد

باید به دنبال راهی رفت که

فاصله ها حذف شوند.

بعد مدت ها

روزها

هفته ها

ماه ها

جمع شده ایم

با هم

پله پله

تا ملاقات با خدا.

پس نوشت:معتکفیم.