گاهی اوقات خدا هم حراجی می زند

لیله القدر خیر من الف شهر

.

.

.

هیچ وقت پشت به حریف نمی کرد

نمی دانم چه حکمتی است که

از پشت خنجر خورد.