وقتی که خوب خوب ارضا شد گفت:ما به درد هم نمی خوریم!.