بعضی از سکانس های زندگی را باید همانند اسکل به فراموشی سپرد.