بچه است ،ولش کن او با همه ی دخترها راه دارد ،من از این جور جوان ها خوشم نمی
آید .به درک!او کسی است که سر راهش گل ها را می چیند،بو می کند و دور می اندازد!
قسمتی از داستان کاتیا اثرصادق هدایت