اگر به بعد از پیروز شدن آقای روحانی نگاهی بیندازیم می بینم که بعد از پیروزی شان جناح  های اصولگرا و اصلاح طلب با زور خودشان را می خواهند به او بچسبانند یا او را به خود بچسبانند .در حالی که حقیقت اینگونه نیست و بااینکه آقای روحانی شعار اعتدال می دهد ولی اعتدال از منظر او اعتدلال از منظر آیت الله است.

چه بخواهیم و چه نخواهیم نه روحانی جناحش چپ است و نه راست بلکه جناح او جناح آیت الله هاشمی است این را می شود هم از حمایت بی چون و چرای هاشمی قبل از انتخابات از او دانست و هم  در دیدار اخیری که  با آقای روحانی داشته است و این جمله را که گفته:

«آمده بودم ببینم کارهایشان پیشرفت می‌کند یا نه که دیدم کارها به خوبی انجام می‌شود.»

 ثابت کردکه بازیگردان این دوره آیت الله هاشمی است و بازیگرش...